Innkalling til ordinær generalforsamling i Lofoten Utvikling AS

Innkalling til ordinær generalforsamling i Lofoten Utvikling AS

Innkalling til ordinær generalforsamling

i Lofoten Utvikling AS

 

Innkalling til ordinær generalforsamling i Lofoten Utvikling 2021

 

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling.

 

Regnskap for Lofoten Utvikling AS ettersendes ved å ta kontakt med daglig leder på e.post frode@lofotenlinks.no  eller tlf 91769809.

 

Som følge av koronasituasjonen gjennomføres møtet både fysisk på klubbhuset på Hov og digitalt. Alle deltagere må på forhånd melde seg på gjennom å sende mail til: frode@lofotenlinks.no innen fredag 11/6 kl. 14.00 og om det ønskes deltagelse fysisk eller digitalt. Det er begrenset plass til fysisk møte, og de som ikke får plass må delta digitalt. Innlogging til møtet vil bli sendt i begynnelsen av uke 24.

 

Dato:                                    Torsdag 17.  Juni  2021

Tidspunkt:                           Kl 09.00

Sted:                                    Klubbhuset ved Lofoten Links, Gimsøy eller digitalt

 

 

Saksliste:

 

  • Godkjennelse av innkalling, registrering av aksjeeiere og fullmakter

 

  • Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

 

Styret foreslår at styrets leder, John B. Bottheim, velges som møteleder

 

  • Fastsettelse av resultatregnskap og balanse i selskapet

 

Årsregnskapet for 2020 ble gjennomgått. Styret foreslår at generalforsamlingen foretar følgende vedtak:

 

Årsregnskapet for 2020 godkjennes.

 

5             Valg av styremedlemmer

 

Styret foreslår foreslår følgende vedtak:

 

Generalforsamlingen foretok slikt valg:

John B. Bottheim, styreleder

Odd Magne Steffensen, styremedlem

Heinrich Zetlmayer, styremedlem

Frode Hov, styremedlem

Ronny Andersen, styremedlem

Jørn B. Lyshoel

 

6             Fastsettelse av styrets godtgjørelse

              

               Styret foreslår å videreføre samme styrehonorar som tidligere år, og foretok slikt vedtak:

 

For 2021 avtales årlig styrehonorar:

 

Styreformann        kr. 50.000:-

Styremedlem        kr. 30.000:-

 

Kompensasjon til styreformann avregnes som:

 

Kr. 1.600:- pr. time

Kr. 12.000:- pr dag

For ett styremøte beregnes 2 dagers arbeid.

 

Styrehonorar fratrekkes totalt fakturert beløp.

 

 

7             Valg av revisor for 2021, fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2020

 

Styret foreslår følgende vedtak:

 

Honorar til revisor for 2020 fastsettes etter regning. Ernst & Young AS ble gjenvalgt som selskapets revisor.

 

Etter generalforsamlingen orienterer daglig leder om driften i de ulike selskapene i konsernet.

 

 

De som ikke kan møte, kan møte med skriftlig fullmakt. Se vedlagte eksempel.

 

 

Hov, 31/05 – 2021

 

 

 

 

John B. Bottheim                                                                                                       Frode J. Hov

Styrets leder                                                                                                                 Daglig leder

Sign